Schizofórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Dole

SCHIZOFRÉNIA

Goto down

  • Zaslať odpoveď

SCHIZOFRÉNIA Empty SCHIZOFRÉNIA

Odoslať  Dušan So 13 august 2016 - 22:14

SCHIZOFRÉNIA, SCHIZOTYPOVÉ PORUCHY
A PORUCHY S BLUDMI (F20 - F29)
Táto časť zahŕňa schizofréniu, ktorá patrí medzi najdôležitejšie poruchy, ďalej schizotypové
poruchy, perzistujúce poruchy s bludmi a väčšiu skupinu akútnych a prechodných
psychotických porúch. V tejto skupine sú aj schizoafektívne poruchy napriek ich
nejednoznačnej povahe.
F20 SCHIZOFRÉNIA
Pre schizofrénne poruchy sú charakteristické základné a charakteristické deformácie myslenia
a vnímania a neprimeraná alebo otupená afektivita. Jasné vedomie a intelektuálna kapacita
sú zvyčajne zachované, hoci časom môžu nastať určité kognitívne defekty. Najdôležitejšie
psychopatologické fenomény sú myšlienkové ozveny; vkladanie alebo odnímanie myšlienok;
vysielanie myšlienok; bludné vnímanie a bludy ovládania; ovplyvňovanie alebo pasivita;
halucinačné hlasy kritizujúce pacienta alebo diskutujúce o ňom v tretej osobe; poruchy
myslenia a negatívne symptómy.
Priebeh schizofrénnych porúch môže byť kontinuálny, epizodický s progredujúcim alebo
stabilným deficitom, môže to byť jedna či viac epizód s úplnou alebo neúplnou remisiou.
Schizofrénia by sa nemala diagnostikovať pri výrazných depresívnych alebo manických
príznakoch, ak je nie jasné, že schizofrénne príznaky predchádzali poruchu afektivity.
Schizofrénia by sa nemala diagnostikovať ani pri zjavnej chorobe mozgu alebo počas
intoxikácie drogami, alebo pri abstinenčnom syndróme. Podobné poruchy vznikajúce v
priebehu epilepsie alebo inej choroby mozgu by sa mali klasifikovať pod F06.2 a zapríčinené
psychoaktívnymi látkami pod F10 - F19 so spoločnou štvrtou číslicou .5.
Nezahŕňa: schizofréniu
• akútnu (nediferencovanú) (F23.2)
• cyklickú (F25.2)
schizofrénnu reakciu (F23.2)
schizotypovú poruchu (F21)
F20.0 Paranoidná schizofrénia
Pri paranoidnej schizofrénii prevládajú stabilné, často paranoidné bludy zvyčajne sprevádzané
halucináciami, najmä sluchovými a poruchami vnímania. Poruchy afektu, vôle a reči a
katatónne príznaky buď úplne chýbajú, alebo sú pomerne málo nápadné.
Parafrenická schizofrénia
Nezahŕňa: involučný paranoidný stav (F22.Cool
paranoiu (F22.0)
F20.1 Hebefrénna schizofrénia
Forma schizofrénie, pri ktorej sú v popredí zmeny afektov, bludy a halucinácie sú premenlivé
a fragmentárne, správanie je nezodpovedné a nepredvídateľné, časté je manierovanie.
Nálada je plytká a neprimeraná. Myslenie je dezorganizované a reč inkoherentná (bez
vnútornej súvislosti). Je náklonnosť na sociálnu izoláciu. Prognóza je zvyčajne zlá, lebo
chytro nastupujú negatívne príznaky, najmä sploštenie afektov a strata vôľovej schopnosti.
Hebefrénia by sa mala diagnostikovať len pri dospievajúcich alebo mladých dospelých.
Dezorganizovaná schizofrénia
Hebefrénia
F20.2 Katatónna schizofrénia
Pri katatónnej schizofrénii prevládajú psychomotorické poruchy, ktoré kolíšu medzi extrémami
hyperkinézy a stuporu, alebo povelovým automatizmom a negativizmom. Vynútené postoje
a polohy sa môžu udržiavať po dlhý čas. Nápadnou črtou tohto stavu môžu byť epizódy
búrlivého vzrušenia. Katatónne príznaky sa môžu kombinovať so snovým (oneiroidným)
stavom so živými scénickými halucináciami.
Katatónny stupor
Schizofrenická
• katalepsia
• katatónia
• flexibilitas cerea (vosková zohýnavosť)
F20.3 Nediferencovaná schizofrénia
Psychotické stavy vyhovujúce všeobecným diagnostickým kritériám pre schizofréniu, ale
nezaraditeľné do žiadneho zo subtypov (v F20.0 - F20.2), alebo vyznačujúce sa črtami
viacerých podskupín bez zreteľného prevládania určitej skupiny diagnostických charakteristík.
Atypická schizofrénia
Nezahŕňa: akútnu psychotickú poruchu podobnú schizofrénii (F23.2)
chronickú nediferencovanú schizofréniu (F20.5)
postschizofrenickú depresiu (F20.4)
F20.4 Postschizofrenická depresia
Epizóda depresie, niekedy pretiahnutej vznikajúca pri doznievaní schizofrénnej choroby.
Musia byť ešte prítomné daktoré pozitívne alebo negatívne schizofrénne príznaky, ale už
neprevládajú v klinickom obraze. Depresívne stavy sú spojené so zvýšeným rizikom
samovrážd. Ak pacient už nemá žiadne schizofrénne príznaky, mala by sa diagnostikovať
depresívna porucha (F32.-). Ak sú schizofrénne príznaky ešte florídne a nápadné, mala by
zostať diagnóza príslušného subtypu schizofrénie (F20.0 - .3).
F20.5 Reziduálna schizofrénia
Chronický stav v priebehu schizofrénnej choroby, pri ktorej bola jasná progresia od skorého
do neskorého štádia charakterizovaného dlhotrvajúcimi, aj keď nie vždy ireverzibilnými
negatívnymi príznakmi a poškodeniami, t. j. psychomotorickým spomalením, zníženou
aktivitou, otupením afektov, pasivitou a nedostatkom iniciatívy, ochudobnením kvantity alebo
obsahu reči, chudobnou neverbálnou komunikáciou výrazom tváre, očným kontaktom,
moduláciou hlasu a postojom, nedostatočnou osobnou starostlivosťou a sociálnym výkonom.
Chronická nediferencovaná schizofrénia
Zvyškový stav (schizofrenický)
Schizofrenický reziduálny stav
F20.6 Jednoduchá schizofrénia
Porucha s plazivým ale progresívnym vývinom čudáckeho správania, neschopnosťou vyhovieť
spoločenským požiadavkám a úpadkom celkovej výkonnosti. Charakteristické negatívne
črty reziduálnej schizofrénie (napr. otupenie afektu, strata vôľovej schopnosti atď.) sa vyvíjajú
bez toho, aby ich predchádzali zjavné psychotické príznaky.
F20.8 Iná schizofrénia
Cenestopatická schizofrénia
Schizofreniformný(á)
• záchvat NS
• porucha NS
• psychóza NS
Nezahŕňa: Krátke schizofreniformné poruchy (E23.2)
F20.9 Nešpecifikovaná schizofrénia
F21 SCHIZOTYPOVÁ PORUCHA
Poruchu charakterizuje excentrické správanie a anomálie myslenia a afektov, ktoré
pripomínajú schizofréniu, ale v niektorom štádiu nevznikajú jednoznačne charakteristické
schizofrénne anomálie. K symptómom poruchy patria afektívny chlad a anhedonia, čudné
správanie, tendencia na sociálnu izoláciu, paranoidné a bizarné myšlienky nedosahujúce
hĺbku bludov, obsesívne ruminácie, poruchy myslenia a vnímania, príležitostné prechodné
kvázipsychotické periódy s intenzívnymi ilúziami, auditívnymi alebo inými halucináciami a
bludom podobnými myšlienkami vznikajúcimi zvyčajne bez vonkajšej provokácie. Chýba
zreteľný začiatok, vývin a priebeh je zvyčajne ako pri poruche osobnosti.
Latentná schizofrénna reakcia
Schizofrénia
• hraničná
• latentná
• prepsychotická
• prodromálna
• pseudoneurotická
• pseudopsychopatická
Schizotypová porucha osobnosti
Nezahŕňa: Aspergerov syndróm (F84.5)
schizoidnú poruchu osobnosti (F60.1)
F22 PRETRVÁVAJÚCE PORUCHY S BLUDMI
Táto kategória zahŕňa škálu porúch, pri ktorých dlhotrvajúce bludy tvoria jedinú, alebo
najnápadnejšiu klinickú charakteristiku a ktoré nemožno klasifikovať ako organické,
schizofrénne alebo afektívne. Poruchy s bludmi, trvajúce kratšie ako zopár mesiacov, by sa
mali aspoň dočasne zaradiť pod F23.-
F22.0 Bludová (paranoidná) porucha
Poruchu charakterizuje rozvoj buď izolovaného bludu, alebo sústavy nadväzujúcich bludov,
ktoré zvyčajne perzistujú, dakedy až celoživotne. Obsah bludu alebo bludov je veľmi pestrý.
Túto diagnózu vylučujú jasné a pretrvávajúce auditívne halucinácie (hlasy), schizofrénne
príznaky ako bludy ovládania, výrazné otupenie afektu a jasný dôkaz choroby mozgu.
Diagnózu nevylučuje prítomnosť príležitostných alebo prechodných auditívnych halucinácií,
najmä u starších pacientov, ak nie sú typicky schizofrénne a tvoria iba malú časť celkového
klinického obrazu.
Paranoia
Paranoidná (ý)
• psychóza
• stav
Parafrénia (neskorá)
Blud senzitívnej vzťahovačnosti
Nezahŕňa: paranoidnú
• poruchu osobnosti (F60.0)
• psychogénnu psychózu (F23.3)
• reakciu (F23.3)
• schizofréniu (F20.0)
F22.8 Iné perzistujúce poruchy s bludmi
Poruchy, pri ktorých blud alebo bludy sprevádzajú pretrvávajúce halucinatórne hlasy alebo
schizofrénne príznaky, ktoré neoprávňujú na diagnózu schizofrénie (F20.-)
Bludná dysmorfofóbia
Involučný paranoidný stav
Kverulačná paranoia
F22.9 Nešpecifikovaná pretrvávajúca porucha s bludmi
F23 AKÚTNE A PRECHODNÉ PSYCHOTICKÉ PORUCHY
Heterogénna skupina porúch charakterizovaných akútnym vznikom psychotických príznakov,
ako sú bludy, halucinácie a poruchy vnímania, a vážnym narušením zvyčajného správania.
Akútnosť sa definuje ako chytro sa prehlbujúci rozvoj zreteľne abnormálneho klinického
obrazu v priebehu asi dvoch týždňov alebo kratšieho času. Nejestvuje dôkaz o organickej
príčine týchto porúch. Častá je zmätenosť, ale dezorientácia časom, miestom a osobou
nepretrváva, alebo nie je taká hlboká, aby oprávňovala na diagnózu organického delíria
(F05.-). Úplné zotavenie sa pozoruje v priebehu niekoľkých mesiacov, často počas pár
týždňov, ba až dní. Ak porucha pretrváva, treba zmeniť jej zatriedenie. Porucha môže, ale
nemusí byť spojená s akútnym stresom, ktorý sa definuje ako zvyčajné stresové udalosti
predchádzajúce nástup príznakov o jeden až dva týždne.
F23.0 Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie
Ide o akútnu psychickú poruchu s očividnými halucináciami, bludmi a poruchami vnímania,
ktoré sú výrazne variabilné a menia sa zo dňa na deň, ba až z hodiny na hodinu. Častý je
aj emočný zmätok s intenzívnymi prechodnými pocitmi šťastia alebo extázy či úzkosti a
dráždivosti. Polymorfnosť a neustálenosť je charakteristická pre celý klinický obraz a
psychotické črty nedostačujú na diagnózu schizofrénie (F20.-). Tieto poruchy majú často
strmý začiatok, chytro sa rozvíjajú počas niekoľkých dní a príznaky často chytro pominú
bez recidív. Ak príznaky pretrvávajú, treba diagnózu zmeniť na perzistujúcu poruchu s bludmi
(F22.-).
Bouffée délirante (delirantný záchvat) bez príznakov schizofrénie alebo nešpecifikovaný
Cykloidná psychóza bez príznakov schizofrénie alebo nešpecifikovaná
F23.1 Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie
Ide o akútnu psychotickú poruchu s polymorfným a nestálym klinickým obrazom, ako sa
opisuje pod F23.0; napriek tejto nestálosti sú po väčšinu času prítomné aj daktoré príznaky
typické pre schizofréniu. Ak schizofrenické príznaky pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť na
schizofréniu (F20.-).
Bouffée délirante (delirantný záchvat) s príznakmi schizofrénie
Cykloidná psychóza s príznakmi schizofrénie
F23.2 Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii
Ide o akútnu psychotickú poruchu, pri ktorej sú psychotické príznaky pomerne ustálené a
oprávňujú na diagnózu schizofrénie, ale trvajú kratšie ako zhruba mesiac, chýbajú polymorfné
nestabilné príznaky, ako sa opisujú v F23.0. Ak schizofrénne príznaky pretrvávajú, diagnóza
sa má zmeniť na schizofréniu (F20.-).
Akútna (nediferencovaná) schizofrénia
Oneirofrénia
Schizofrénna reakcia
Krátka schizofreniformná
• porucha
• psychóza
Nezahŕňa: organické poruchy [podobné schizofrénii] s bludmi (F06.2)
schizofreniformné poruchy NS (F20.Cool
F23.3 Iné akútne psychotické poruchy, najmä s bludmi
Akútna psychotická porucha, pri ktorej sú hlavné klinické prejavy pomerne ustálené bludy
alebo halucinácie, ale ktoré neoprávňujú na diagnózu schizofrénie (F20.-). Ak bludy
pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť na perzistujúcu poruchu s bludmi (F22.-).
Paranoidná reakcia
Psychogénna paranoidná psychóza
F23.8 Iné akútne a prechodné psychotické poruchy
Akékoľvek iné špecifikované akútne psychotické poruchy, ktoré nemajú dokázateľne
organickú príčinu a neoprávňujú na klasifikáciu pod F23.0 - .3.
F23.9 Nešpecifikovaná akútna a prechodná psychopatická porucha
Krátkotrvajúca reaktívna psychóza NS
Reaktívna psychóza
F24 INDUKOVANÁ PORUCHA S BLUDMI
Porucha s bludmi, na ktorej sa zúčastňujú dve osoby alebo viac osôb s úzkym vzájomným
emočným vzťahom. Iba jedna z osôb trpí skutočnou psychotickou poruchou; bludy indukuje
druhej osobe, resp. osobám, ktoré sa ich zvyčajne vzdávajú po vzájomnom odlúčení.
Folie ŕ deux (šialenstvo v dvojici)
Indukovaná
• paranoidná porucha
• psychotická porucha
F25 SCHIZOAFEKTÍVNE PORUCHY
Ide o epizodické poruchy s významnými afektívnymi a schizofrénnymi príznakmi, takže
epizóda choroby neoprávňuje ani na diagnózu schizofrénie, ani na diagnózu depresívnej
alebo manickej poruchy. Iné poruchy, pri ktorých sa afektívne symptómy pripájajú k
predchádzajúcej schizofrénnej chorobe, alebo sa vyskytujú súčasne či striedavo s inými
pretrvávajúcimi bludovými poruchami, sa zatrieďujú pod F20 - F29. Psychotické príznaky
nezodpovedajúce nálade pri afektívnych poruchách neoprávňujú na diagnózu schizoafektívnej
poruchy.
F25.0 Schizoafektívna porucha, manický typ
Ide o poruchu, pri ktorej vystupujú aj schizofrénne, aj manické príznaky, takže epizóda
choroby neoprávňuje ani na diagnózu schizofrénie, ani manickej poruchy. Toto označenie
sa má používať tak pre jednotlivú epizódu, ako aj pre návratnú poruchu, pri ktorej väčšina
fáz je schizoafektívna, manického typu.
Schizoafektívna psychóza, manický typ
Schizofreniformná psychóza, manický typ
F25.1 Schizoafektívna porucha, depresívny typ
Ide o poruchu, pri ktorej vystupujú aj schizofrénne, aj depresívne príznaky, takže epizóda
choroby neoprávňuje ani na diagnózu schizofrénie, ani depresívnej poruchy. Toto označenie
sa má používať tak pre jednotlivú epizódu, ako aj pre návratnú poruchu, pri ktorej väčšina
fáz je schizoafektívna, depresívneho typu.
Schizoafektívna psychóza, depresívny typ
Schizofreniformná psychóza, depresívny typ
F25.2 Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ
Cyklická schizofrénia
Zmiešaná schizofrénna a afektívna psychóza
F25.8 Iné schizoafektívne poruchy
F25.9 Nešpecifikovaná schizoafektívna porucha

Schizoafektívna psychóza NS
F28 INÉ NEORGANICKÉ PSYCHOTICKÉ PORUCHY
Ide o poruchy s bludmi alebo halucináciami, ktoré neoprávňujú na diagnózu schizofrénie
(F20.-), perzistujúcich porúch s bludmi (F22.-), akútnych a prechodných psychotických
porúch (F23.-) alebo psychotických typov manickej epizódy (F30.2) alebo ťažkej depresívnej
epizódy (F32.3).
Chronická halucinačná psychóza
F29 NEŠPECIFIKOVANÁ NEORGANICKÁ PSYCHÓZA
Psychóza NS
Nezahŕňa: psychickú poruchu NS (F99)
organickú alebo symptomatickú psychózu NS (F09)

zdroj:
Psyché
F20 - F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi
Dušan
Dušan
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1604
Reputácia Reputácia : 378
Dátum registrácie : 02.07.2016

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia:

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

SCHIZOFRÉNIA Empty Re: SCHIZOFRÉNIA

Odoslať  ester Po 15 august 2016 - 1:06

Tak toto sa veľmi zle a ťažko číta ...
ester
ester
Strieborný pokročilý člen
Strieborný pokročilý člen

Počet príspevkov : 374
Reputácia Reputácia : 54
Dátum registrácie : 28.04.2014

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia:

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

SCHIZOFRÉNIA Empty Re: SCHIZOFRÉNIA

Odoslať  joozef Ut 16 august 2016 - 17:38

Ahojte, ono je to tak tažko čitateľné, pretože to napísala skupina odborníkov vedcov, ktorí obsah s najvačšou pravdepodobnosťou nikdy nezažili. Je to rozdelené na základe pozorovania a rozhovoru s pacientom a aj tak to ešte nie je úplne jasné, ako to vlastne v skutočnosti je.
joozef
joozef
Nový člen
Nový člen

Počet príspevkov : 10
Reputácia Reputácia : 0
Dátum registrácie : 16.08.2016

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza: schizoafektívna porucha
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: invega

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

SCHIZOFRÉNIA Empty Re: SCHIZOFRÉNIA

Odoslať  ester Ut 16 august 2016 - 21:29

Keď tu čitam naše pocity a myšlienky,tiež kauzy... jedna diagnóza a rôzne prežívanie...
ester
ester
Strieborný pokročilý člen
Strieborný pokročilý člen

Počet príspevkov : 374
Reputácia Reputácia : 54
Dátum registrácie : 28.04.2014

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia:

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

Návrat hore

- Similar topics

 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Hore